Dnes je

Nejlevnější Instalatér pro Brno


přidat k oblíbeným

Výhody systému
Zásady instalace
WC
Umyvadla
Dřezy
Sprch.kouty

Objednejte si:

Služby
Výrobky
O nás
Kontakt
Vyhledávání


Podlahové vytápění

Hlavní zásady

Před započetím prací musejí být instalována okna a dveře a začištěny stěny, aby tak bylo umožněno bezprůvanové schnutí topného potěru. Aby systémové desky dobře dosedaly na podklad, musí být podkladní beton před jejich uložením zbaven všech zbytků malty a čistě zameten.

Provedení podkladního betonu musí odpovídat směrnicím DIN 4122 a DIN 18202. Pod podlahovým vytápěním se nesmějí vyskytovat dělicí spáry, výškové posuny, trhliny ap. Hrubá podlaha musí být zametena a nesmějí se na ní vyskytovat nerovnosti, jako např. ulpělé zbytky malty, trhliny atd. Pouze takový stav je předpokladem dalšího správného provedení podlahy. Jsou-li před uložením systémových desek instalovány na podkladním betonu trubky, může být položena vyrovnávací vrstva, např. ze styroporu, aby tak byla pro uložení systémových desek k dispozici rovná plocha. Trubky mohou být také uloženy ve spárách vyřezaných v systémové desce pomocí profilového nože, což z hlediska nákladů představuje příznivou alternativu k vyrovnávací vrstvě. K vyrovnání nerovností podkladního betonu nesmějí být v žádném případě použity násypy (např. písek), neboť by to mohlo způsobit tvoření dutin, čímž by už předem bylo naprogramováno poškození podlahy.

Izolace proti vlhkosti

Principiálně je nutno, aby projektant zaplánoval případně potřebnou izolaci proti vlhkosti, která je zapotřebí u sklepů a nepodsklepených prostor. Slouží k izolaci proti vlhkosti vzlínající zespodu a ze stran. Izolace stavebního objektu se potom provádí podle normy DIN 18195. Při výběru materiálu je třeba dbát na to, aby byly použity materiály, které se dobře snášejí s polystyrenem a neobsahují rozpouštědla. Nesmějí být použity lepenky obsahující dehet a zalévací nebo stěrkové hmoty obsahující rozpouštědla. Nejvhodnější jsou izolační pásy s vrstvou bitumenu nebo plasty. Styčné plochy je nutno náležitě překrýt a svařit.

Dilatační pás

Zabezpečuje volnou roztažnost mazaniny a zabraňuje přenosu kročejového hluku do přilehlých prostor. Dilatační pás musí dosahovat od nosného podkladu až k úrovni nášlapné vrstvy a umožňovat pohyb potěru min. 5 mm. Tyto požadavky splňují v souladu s normou DIN 18560 např. dilatační pásy gabotherm®. Uložení se provádí beze spár na všech svislých stavebních prvcích, jako jsou stěny, rámy dveří nebo sloupy.

Cementový potěr

Aby se předešlo škodám, které by vznikly vlivem provzdušňovacích přísad s obsahem vápníku nebo změkčovadel, které se přidávají do potěrové směsi nebo záměsové vody, předepisujeme závazné použití plastifikátoru gabotherm do potěru. Tloušťka potěru závisí na typu konstrukce konkrétní stavby. U potěrů, které jsou vystaveny většímu zatížení, jako např. skladovací prostory, dílny atd., je nutno v souladu se statickými údaji tloušťky potěru zvětšit. Podle účelu je vždy nutno použít speciální konstrukci. Pro obytné prostory, popř. pro prostory kde není uvažováno zvýšené zatížení se používá cementový potěr pevnostní třídy C16/20, dříve označováno B 20. (vodní součinitel cca w = 0,6 tj. 60 l záměsové vody/100 kg cementu)

Přísada do potěru – plastifikátor

Přidáním této přísady se významně zlepší tekutost potěru a optimalizuje se kontakt trubky a potěru. Další výhodou přísady je snížení podílu vzduchu v potěru, a tím lepší tepelná vodivost a větší pevnost potěru.

Dávkování plastifikátoru gabotherm:
1 % z váhy cementu, tj. 0,5 kg plastifikátoru na jeden pytel cementu, popř. cca 5 kg plastifikátoru na 1 m3 cementového potěru.

Izolace proti kročejovému hluku

U systémových desek jsou použity pouze izolační desky se značkou jakosti v souladu s normou DIN 18164.

Spáry

Dilatační spáry oddělují stavební prvky po celém průřezu, to znamená od podkladního betonu, příp. izolace proti vlhkosti až po povrch nášlapné vrstvy. Vytápěné konstrukce podlah vyžadují od určitých rozměrů dilatační spáry, které musejí být zapracovány do projektu.

Tlaková zkouška

Zkouška těsnosti topného systému se provádí před zalitím potěrem, a to 1,3 násobným tlakem, než je nejvyšší přípustný provozní tlak; přetlak musí být nejméně 1 bar. Aby bylo možno ihned identifikovat případné netěsnosti, udržuje se tento tlak během betonářských prací stále stejný. První zahřátí probíhá zpočátku při teplotě náběžné vody cca 25 °C. Další zvýšení teploty přívodu se provádí každý den vždy o cca 5 °C. Zvyšování teploty může být i rychlejší, ale max. hodnoty teploty přívodu podle výpočtu se může dosáhnout nejdříve po 3 dnech od začátku zahřívání potěru.

Uvedení do provozu

K prvnímu ohřevu cementového potěru by mělo dojít nejdříve min. 21 dní po jeho dokončení. Poznámky k ohřevu potěrů na podlahovém vytápění. Všechny vytápěné plochy musí být před položením obkladu vyhřáty. Před zahřátím musí proběhnout hydraulické vyregulování jednotlivých okruhů. trvale pružně. Zahřátí se smí provést po dokončení pokládky u cementových potěrů nejdříve po 21 dnech, u anhydrytových potěrů (t.j. s bezvodým síranem vápenatým) podle údajů výrobce, ale nejdříve po 7 dnech. Max. teplotu přívodu podle výpočtu je třeba udržovat min. 4 dny bez nočního útlumu. V tomto období je třeba zajistit v místnostech bezprůvanovou výměnu vzduchu. Po popsaném zahřátí ještě není zaručeno, že bylo pro vyzrání dosaženo potřebného obsahu vlhkosti potěru. Proto je potřebné k prodloužení zrání další vytápění, které už může být přizpůsobeno provozu topného systému podle venkovní teploty. Tyto postupy je třeba provádět v souladu s požadavky technických podmínek pro pokládky obkladů.

Co říci závěrem?

Pokud jste dočetli až sem a domníváte se, že sami zvládnete dodávku a montáž podlahového vytápění. Mýlíte se. Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že uložit topení do podlahy a poté opakovaně rozbourávat podlahu, případně se dívat jak vám vyskakuje položená dlažba je čirý hazard s Vaším bydlením. Doporučuji Vám nás kontaktovat a v případě zájmu Vám rádi zpracujeme projektovou realizační dokumentaci a jsme Vám schopni garantovat 10 letou záruku na systém.© 2007 www.topenar-brno.prodejce.cz | Rychle - levně - kvalitně. Objednejte si kvalitu a nejlevnější cenu v Brně.